Medlemsbetingelser - Crossfit Delta Kilo

Medlemsbetingelser

§ 1 MEDLEMSKAB
Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og CrossFit Delta Kilo eller dertil knyttede virksomheder. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.

Såfremt et medlem er under 18 år eller er umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge samtykker og tegner medlemskabet for personen og hæfter økonomisk for medlemskabet.

Medlemmer under 15 år kan kun deltage på de specifikt målrettede børne- og juniorhold, og må ikke benytte CrossFit Delta Kilos faciliteter til Open Gym/selvtræning.

Medlemmer mellem 15 og 18 år har adgang til de samme hold som voksne, men kun ifølge med en voksen. Brug af CrossFit Delta Kilos Open Gym faciliteter må for personer under 18 år kun ske under aftalt opsyn af en af CrossFit Delta Kilos instruktører.

§ 2 IDENTIFIKATIONSOPLYSNINGER
Det er en forudsætning for at opnå medlemskab, at medlemmet oplyser en række identifikationsoplysninger/stamoplysninger så som navn, adresse, personnummer, telefonnummer og e-mailadresse mv., samt de relevante kontooplysninger med henblik på betaling.
Medlemsskab med studierabat kan opnås af medlemmer som modtager SU. Dokumentation herfor er en forudsætning for at opnå denne rabat. Et medlemskab med studierabat skal fornyes hvert halve år.
Medlemmet er forpligtet til at give CrossFit Delta Kilo besked hurtigst muligt, hvis der sker ændringer i de oplysninger medlemmet har givet. CrossFit Delta Kilo kan kræve at se dokumentation for de nævnte oplysninger.
Ved indgåelse af medlemskabet giver medlemmet samtidig sit samtykke til at CrossFit Delta Kilo må opbevare nævnte oplysninger, herunder at oplysningerne må videregives til tredjemand i forbindelse med misligholdelse af medlemsbetingelserne.

§ 3 OPRETTELSESGEBYR
I forbindelse med oprettelse skal betales et oprettelsesgebyr efter CrossFit Delta Kilos til enhver tid gældende takst, som pt. er 199 kr. Dette gælder uanset hvilken medlemsløsning medlemmet køber – herunder klippekort. Oprettelsesgebyret betales kun en gang medmindre medlemmet melder sig ud og senere ind igen, hvorefter oprettelsesgebyret skal betales på ny.

For medlemmer der køber klippekort gælder, at der ikke skal betales nyt oprettelsesgebyr, hvis der er gået mindre end 12 måneder siden, det seneste klippekort blev købt.

§ 4 ADGANG OG BEGRÆNSNINGER
Et medlemskab giver adgang til at træne hos CrossFit Delta Kilo, men kan være begrænset i forhold til specifikke hold, antallet af ugentlige eller daglige træninger eller tidspunkter, hvilket vil fremgå i forbindelse med købet af medlemskabet. Et medlemskab er i alle tilfælde begrænset af CrossFit Delta Kilos til enhver tid gældende åbningstider.

§ 5 OPSIGELSE
Alle medlemskaber er som udgangspunkt løbende medlemskaber og dermed medlemsskaber, der løber indtil det opsiges af en af parterne i henhold til nærværende betingelser.

Løbende medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse.

Opsigelse skal ske skriftligt ved e-mail til CrossFit Delta Kilo på kontakt@crossfitdeltakilo.dk, og gælder, under hensyn til de nævnte opsigelsesfrister, fra det øjeblik medlemmet har modtaget en bekræftelse på udmeldingen.
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det medlemmet at dokumentere, at der er sket en opsigelse og hvornår, herunder at den nævnte bekræftelse er modtaget.

Ved forudbetalte periode-medlemsskaber, så som forudbetalt køb af 12 måneders træning, overgår medlemskabet automatisk til et løbende månedligt medlemskab når forudbetalingsperioden ophører, medmindre medlemmet forud for udløbet erhverver et nyt forudbetalt periode-medlemskab. Ønsker medlemmet at melde sig ud inden udløbet af det forudbetalte medlemskab refunderes den resterende periode ikke.

Forudbetalte klippekort udløber 12 måneder efter købsdatoen. Ubrugte klip refunderes ikke og kan ikke overføres til ny periode, heller ikke i forbindelse med køb af nyt klippekort. Ubrugte klip kan ikke overdrages til anden person.

§ 6 MEDLEMS-/ADGANGSKORT
Har medlemmet fået udleveret et medlemskort eller et adgangs/nøglekort eller lignende, og bortkommer et sådan, skal medlemmet straks give besked til CrossFit Delta Kilo, som i så fald vil foranledige et nyt udstedt mod betaling af et gebyr efter den til enhver tid gældende takst, som pt. udgør 50 kr.

§ 7 BETALING
Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen betalingstjenesten Stripe, og der betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via Stripe. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som CrossFit Delta Kilo betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber og lignende. Nogle af CrossFit Delta Kilos ydelser er fritaget for moms, f.eks. holdtræning, lukkede/private hold og privatundervisning.
Ved oprettelse af et forudbetalt medlemskab, så som 12 måneders forudbetalt træning eller klippekort, forudbetales der for den samlede aftaleperiode. Der betales i den forbindelse kontant for perioden fra oprettelsen til første hele forudbetalte måned.

§ 8 ABONNEMENTSTRÆK
Ved indgåelse af et medlemsskab giver medlemmet samtykke til, at der kan oprettes en kontaktoverførselsaftale, hvilket vil sige, at betalinger trækkes automatisk fra medlemmets betalingskort.

Før et træk via betalingskort kan foretages, skal kortoplysninger stemme overens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne gennemføre transaktioner via Internettet.

§ 9 OPDATERING AF KORTDATA
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på medlemsportalen , klik på medlemsnavn i højre hjørne vælg ’Update Credit Card’. Ved kontakt til CrossFit Delta Kilo kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Medlemmet er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan CrossFit Delta Kilo uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§ 10 MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING
Betales den løbende ydelse ved et medlemsskab tilknyttet Stripe udsendes en rykkerskrivelse til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter CrossFit Delta Kilos til enhver tid gældende takst, som pt. udgør 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. Påbegyndt måned.
Såfremt medlemmet trods rykkerskrivelse ikke betaler det skyldige beløb inden for 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har CrossFit Delta Kilo ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel og desuden ret til at opkræve beløbet for den resterende del af den betalingsperioden. Medlemmets mulighed for at benytte medlemskabet vil blive spærret, hvilket indebærer, at medlemmet udelukkes for al træning i CrossFit Delta Kilos faciliteter. Medlemmet vil igen kunne benytte sig af CrossFit Delta Kilos undervisnings- og træningsfaciliteter, så snart det fulde tilgodehavende er betalt, med mindre CrossFit Delta Kilo i samme forbindelse vælger at opsige medlemmet som følge af misligholdelsen.

§ 11 ÆNDRINGER AF BETINGELSER, PRISER, HOLDPLAN ELLER ÅBNINGSTIDER
CrossFit Delta Kilo forbeholder sig ret til at foretage ændringer i medlemsbetingelser, priser, gebyrer, åbningstider, holdplaner, lokaler og udstyr. Prisændringer annonceres på hjemmesiden hurtigst muligt og senest en måned før prisændringerne træder i kraft. Justeringer i holdplanen vil fremgå af bookingsystemet. Øvrige ændringer vil fremgå af hjemmesiden. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom de nævnte steder.

§ 12 BEROSTILLELSE AF MEDLEMSKAB
Et løbende medlemskab kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter CrossFit Delta Kilos til enhver tid gældende takster, som pt. Udgør 100 kr. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelses- eller gratisperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§ 13 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes.​ Der skal altid anvendes sko under træning, hvad enten det er på hold eller i Open Gym.
Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i CrossFit Delta Kilo. CrossFit Delta Kilo tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre medlemmers, besøgende eller andre udenforståendes handlinger eller mangel på samme. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§ 14 VÆRDIGENSTANDE
CrossFit Delta Kilo bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares således, at medlemmet selv har mulighed for at holde øje med sine ejendele.

§ 15 BOOKING, AFMELDING OG FREMMØDE
Medlemmet skal logge ind på på CrossFit Delta Kilos check-in-skærm/fremmøde-skærm forud for alle træninger, hvad enten der er tale om holdundervisning, undervisning på mindre hold, personlig træning eller træning i open gym og uanset hvilket tidspunkt, der er tale om.

§ 16 AFMELDING OG FREMMØDE
Har et medlem forudreserveret en træning og er medlemmet forhindret i at benytte en sådan reservation, skal der meldes afbud senest to timer før starttidspunktet. Er et medlem forhindret i at fremmøde til undervisning på mindre særskilte hold eller personlig træning med en instruktør (begge typisk kendetegnet ved at være uden for den normale holdplan og med særskilt betaling), skal der meldes afbud senest 24 timer før starttidspunktet.
Såfremt et medlem udebliver fra en tilmeldt holdundervisning eller kommer for sent/fremmøder sig for sent (det vil sige ikke er check´et ind på check-in-skærmen/fremmødeskærmen inden undervisningens start-tidspunkt), pålægges medlemmet et gebyr efter CrossFit Delta Kilos til enhver tid gældende takster, som pt. udgør 40 kr. som trækkes automatisk fra medlemmets konto.
Udebliver et medlem fra en tilmeldt undervisning på et af de nævnte mindre særskilte hold eller en personlig træning med en instruktør afkræves medlemmet fuld betaling herfor.

Det er medlemmets eget ansvar at fremmøde eller afmelde sig korrekt og til tiden. CrossFit Delta Kilo er ikke ansvarlig for, at et medlems fremmøde eller afmelding er gennemført korrekt og til tiden.

§ 17 DOPING
Findes der bevis på brug af doping hos et medlem, herunder også euforiske stoffer og andre “social drugs”, medfører dette en udelukkelse fra træning hos CrossFit Delta Kilo.

§ 18 TRÆNING UDEN OPSYN
Nogle af CrossFit Delta Kilos medlemskaber giver adgang til træning (Open Gym) herunder på tidspunkter, hvor der ikke er holdundervisning. Om et medlemskab giver denne adgang fremgår i forbindelse med købet. Giver medlemskabet en sådan adgang gælder adgangen i CrossFit Delta Kilos til enhver tid gældende åbningstider, som pt. er mandag – fredag fra kl. 06.00 til kl. 22.00, og lørdag – søndag fra kl. 08.00 til 18.00. Såfremt medlemmet har fået udleveret et personligt adgangs-/nøglekort skal dette medbringes og benyttes.

CrossFit Delta Kilo forbeholder sig ret til at foretage såvel enkeltstående, midlertidige og permanente ændringer i åbningstiden.

Medlemmer der benytter CrossFit Delta Kilos faciliteter på tidspunkter, hvor der ikke er holdundervisning skal, som anført ovenfor, altid logge ind på på CrossFit Delta Kilos check-in-skærm/fremmøde-skærm forud for at træningen påbegyndes jf. ovenfor.

Personer under 18 år må ikke anvende CrossFit Delta Kilos faciliteter uden for holdundervisning, medmindre der er truffet særlig aftale om dette med CrossFit Delta Kilos personale.

Det er ikke tilladt at tage gæster med, ligesom det ikke er tilladt at lukke ikke-medlemmer ind i på CrossFit Delta Kilos faciliteter uden en konkret forudgående aftale med CrossFit Delta Kilos personale. Lukker et medlem gæster eller ikke-medlemmer ind i CrossFit Delta Kilos faciliteter, hæfter medlemmet for disse.

§ 19 OPHOLD UDEN FOR OG OMKRING CROSSFIT DELTA KILOS FACILITETER
Det er ikke tilladt at medbringe træningsudstyr uden for CrossFit Delta Kilos lokaler uden konkret forudgående aftale med CrossFit Delta Kilos personale.

Ved ethvert ophold inden for såvel som udenfor CrossFit Delta Kilos lokaler, herunder ved løb ind og ud af lokalerne, skal der udvises respekt og hensyntagen til alle øvrige medlemmer i og omkring CrossFit Delta Kilos faciliteter, samt alle omkringliggende beboere, lejere og virksomheder. Ingen aktiviteter må således være til gene – hverken pladsmæssigt eller støjmæssigt – for andre medlemmer eller omkringværende personer.

Det bemærkes, at CrossFit Delta Kilos faciliteter er videoovervåget såvel indendørs som udendørs.

§ 20 ORDENSREGLER
De til enhver tid gældende ordensregler, herunder regler fastsat i medlemsbetingelserne, samt anvisninger givet af CrossFit Delta Kilos personale skal altid følges.

§ 21 UDELUKKELSE AF ET MEDLEM
CrossFit Delta Kilo kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. Doping, misbrug af medlemmets adgang eller omgåelse af CrossFit Delta Kilos medlemsbetingelser, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling.

§ 22 BETINGELSERNES RÆKKEVIDDE
CrossFit Delta Kilos medlemsbetingelser gælder for alle medlemmer af CrossFit Delta Kilo for alle aktiviteter relateret til CrossFit Delta Kilo og dertilhørende faciliteter, samt for ikke-medlemmer, som måtte besøge eller opholde sig på CrossFit Delta Kilos faciliteter eller deltage i aktiviteter relateret til CrossFit Delta Kilo.​

For yderligere oplysninger henvises til CrossFit Delta Kilos hjemmeside (crossfitdeltakilo.dk)